Mish Mash Hostel.ru

Email: info@mmhostel.pl;    Tel: +48 512 951 446      

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy każdego gościa korzystającego z apartamentów Mieszkanie na Zawołanie. Rezerwacja apartamentu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

1. REZERWACJA

Rezerwacji obiektu można dokonać za pomocą formularza na stronie internetowej www.mieszkanienazawolanie.pl lub pod numerem telefonu 512951446. Wymaganym przy rezerwacji jest podanie danych karty kredytowej, która jest zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych szkód w lokalu. Mieszkanie na Zawołanie zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% wartości pobytu na numer konta bankowego przesłanego wraz z mailem potwierdzającym rezerwację. Wpłaty należy dokonać w ciągu 12h od zrobienia rezerwacji. Jeśli jest to niemożliwe wówczas proszę powiadomić Biuro Mieszkanie na Zawołanie. Pozostałą część opłaty należy uiścić przy zameldowaniu. MIESZKANIE NA ZAWOŁANIE zastrzega sobie prawo zamiany apartamentu na inny (w takim samym lub lepszym standardzie) w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Mieszkanie na Zawołanie.

2. ANULACJA I ZMIANA DŁUGOŚCI POBYTU

W razie anulacji pobytu w terminie do 7 dni przed przyjazdem zaliczka może być przeniesiona na inny termin (dotyczy pobytów do 3 dni), w przypadkach krótszych niż 7 dni zaliczka przepada.
W przypadku skrócenia okresu wynajmu, opłata za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.
W przypadku rezerwacji długoterminowych (powyżej 3 tygodni) 14 dni wypowiedzenia po pierwszym miesiącu (jeżeli krócej niż miesiąc - też 14 dni ale Gościa obowiązuje regularna opłata za cały pobyt).

W przypadku przedłużenia pobytu jest to możliwe, gdy Mieszkanie na Zawołanie dysponuje wolnymi terminami.

3. ZAMELDOWANIE

Przekazanie kluczy następuje w apartamencie o umówionej w przeddzień godzinie. W przypadku niemożliwości pojawienia się w apartamencie o umówionej porze Gość jest zobowiązany do powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy telefonicznie lub mailowo.
Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Godziny zakwaterowania oraz wykwaterowania są elastyczne pod warunkiem ustalenia ich podczas rezerwacji.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

Depozyt za klucze w wysokości 80 pln. ZGUBIENIE KLUCZA jest objęte opłatą w wysokości 80 zł.

PO GODZINIE 21 OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA ( zakłócenie jej I interwencja służb porządkowych będzie skutkowało obciążeniem Gościa kosztami interwencji).

Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.mieszkanienazawolanie.pl Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Warunki korzystania z mieszkań

1. W mieszkaniu nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji .

2. W mieszkaniach obowiązuje cisza nocna w godzinach 21.00- 09.00

3. Niedozwolone jest w mieszkaniach organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, głośne słuchanie muzyki itp zachowania zakłócające spokój

3. Mieszkanie nie może być wykorzystywane w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w mieszkaniu działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

4. Mieszkanie nie może być podnajmowane osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.

5. Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Najemca wynajął mieszkanie w celu stałego lub okresowego udostępniane go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co powinno być uprzednio zgłoszone.

6. Powyższe postanowienia nie są naruszane w przypadku organizowania w mieszkaniu dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania mieszkania dla prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem klientów, co powinno być uprzednio zgłoszone.

7. Wynajmujący w dacie przekazania mieszkania wyda Najemcy klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Wynajmujący za dodatkową odpłatnością wyda dodatkowy komplet kluczy. Najemca nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do. Najemca może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do Wynajmującego ze stosownym wnioskiem.

8. Najemca nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w mieszkaniu.

9. Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Ogólne przepisy Porządkowe

1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania w taki sposób, aby nie naruszać praw pozostałych lokatorów do prywatności i spokoju.

2. Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

3. Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic, trawników.

4. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

5. Najemca nie może, bez zgody Wynajmującego, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w mieszkaniu.

6. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o powstałych uszkodzeniach w mieszkaniu bądź w jego wyposażeniu.

7. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Najemca lub osoby trzecie przebywające z Najemcą w mieszkaniu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. Jeżeli sprawcą będzie Najemca bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody z otrzymanej kaucji. W takim razie Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kaucji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pokryciu szkody z kaucji. W przypadku niewykrycia sprawcy do naprawienia szkód zobowiązani są wszyscy Najemcy w równych częściach. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna. .

8. Mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Najemcy odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego .

Postanowienia ogólne
W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.